แอ่วผ่อนา ปาไปกิ๋น(บ่าหนัด) in นางแล

ทริป 2 วัน 1 คืน

เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวล้านนาและชนเผ่าชาวอาข่าเรียนรู้การทานาขั้นบันไดและการเดินป่า ได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของชุมชน ได้แก่ สับปะรดนางแล เพื่อนามาประกอบอาหารท้องถิ่น ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานเป็นเมนูสุดฮิตและแปลกใหม่ อีกทั้ง ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนาสับปะรดนางแลมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การทาน้าหมักสับปะรด เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจานปลอดสารเคมี หรือ การทากระดาษจากใบสับปะรด และภาพนู้นสูง เป็นต้น

รายละเอียดทริป

    เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวล้านนาและชนเผ่าชาวอาข่าเรียนรู้การทำนาขั้นบันได และการเดินป่า ได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของชุมชน

Highlights:

 • เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวล้านนาและชนเผ่าชาวอาข่า
 • เรียนรู้การทำนาขั้นบันได
 • เดินป่า
 • ทำอาหารเมนูพิเศษจากสัปรดที่มีที่นี้ที่เดียว

กำหนดการเดินทาง

Day 1

08.30 น. รับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดพบ (สนามบิน,สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย)

09.00 น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ชมจิตรกรรม ปฏิมากรรม และภาพเขียน จาก โดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ

10.00 น. เที่ยวชมเครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง งานเครื่องปั้นเดินเผาหลากหลายรูปแบบที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

11.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้แปรรูปกระดาษจากใบสับปะรด และร่วมทำอาหารท้องถิ่นกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารท้องถิ่นของชุมชน

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ศูนย์การเรียนรู้แปรรูปกระดาษจากใบสับปะรด

13.00 น. เรียนรู้การทำน้ำหมักสับปะรดปลอดสารเคมี (น้ำยาล้างจาน,น้ำยาล้างห้องน้ำ,น้ำยาซักผ้า)

14.00 น. เรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวสับปะรดนางแล

15.00 น. เที่ยวชมสวนสับปะรดนางแล - ภูแล เก็บสับปะรดสดๆเพื่อนำไปประกอบอาหารเย็น (อาหารจากสับปะรด) กับสุดยอดเชฟท้องถิ่นที่

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า

08.30 น. ศึกษาวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าอาข่า ในการปลูกนาข้าวอินทรีย์แบบขั้นบันได การเลี้ยงสัตว์(ควายป่า) การหาอาหารป่า และท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปกับน้ำตก นางแลใน

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก พี่น้องชนเผ่าอาข่า ณ นาขั้นบันได

12.00 น. เดินทางกลับไปยังศูนย์นวดล้านนา

13.30 น. กิจกรรมการนวดย่ำข่างและการรักษาแบบล้านนา ด้วยสมุนไพรไทย

15.00 น. แวะเที่ยวชม ชิมกาแฟ ณ ร้านกาแฟทุ่งเคียงดอยท่ามกลางบรรยากาศกลางทุ่งนา

16.00 น. ส่งนักท่องเที่ยวกลับ ณ จุดนัดพบ

ราคา
1-3 คน คนละ 4550 บาท
4-5 คน คนละ 3400 บาท
6-9 คน คนละ 3210 บาท
10 คน คนละ 3105 บาท

สิ่งที่รวมอยู่ในราคา

 • ค่าที่พัก 1 คืน
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ
 • ค่าอาหารว่าง 3 มื้อ
 • ค่ารถรับ-ส่ง จากจุดนัดพบ
 • ค่ารถชุมชนพาเที่ยวภายในชุมชน
 • ค่ากิจกรรมตามโปรแกรม
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น

สนใจทริปนี้ติดต่อ  091-808-4393