เที่ยวช้อปกินชิล

ทริป 2 วัน 1 คืน

เป็นการพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมประวัติศาสตร์ และทำบุญตามวัด นอกจากนั้นยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน รวมถึงได้ช็อป และชิมของอร่อยขึ้นชื่อของแหล่งชุมชนอีกด้วย

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

7.30                  พบกันที่จุดนัดพบ สายใต้ใหม่

8.00                  ออกเดินทางไปยังจังหวัดอ่างทอง

10.00                ถึงวัดม่วง จ.อ่างทอง พร้อมเยี่ยมชม

11.00                ออกเดินทางจำกวัดม่วงไปยังวัดขุนอินทประมูล

11.30                ถึงวันขุนอินทประมูล พร้อมเยี่ยมชม

12.15                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านแหลมสุกี้

13.30                ออกเดินทางไปยังวัดไชโย

14.00                ถึงวัดไชโย

15.00                เดินทางเข้าที่พัก ณ โฮมสเตย์บ้านบางเจ้าฉ่ำ

16.00                ชมการสาธิตและกิจกรรมบ้านในหมู่บ้าน

18.00                รับประทานอาหารเย็น

20.00                เข้านอน

 

วันที่ 2

7.30                  รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอ้าท์

8.30                  ออกเดินทางไปยังหมู่บ้ำนควาย จ.สุพรรณบุรี

10.00                ถึงหมู่บ้านควาย พร้อม เยี่ยมชมและทำกิจกรรม

11.30                ออกเดินทำงไปยังตลาดร้อยปีสามชุก

12.00                ถึงตลาดสามชุก ตำมอัธยาศัยพร้อมรับประทานอาหารเที่ยง

14.00                เดินทางกลับมายังจุดนัดพบ

16.00                ถึงโดยสวัสดิภำพ