เที่ยวชิม อาหารบ้าน บ้าน

ทริป 1 วัน

สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านโคกสลุงอย่างแท้จริง ทดลองทำอาหารพื้นบ้านพร้อมชิมอาหารชาวโคกสลุง และเดินชิม อาหารที่ตลาดต้องชม จังหวัด ลพบุรี

กำหนดการเดินทาง

เที่ยวชิม อาหารบ้าน บ้าน

สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านโคกสลุงอย่างแท้จริง

ทดลองทำอาหารพื้นบ้านพร้อมชิมอาหารชาวโคกสลุง

และเดินชิมอาหารที่ตลาดต้องชม จังหวัด ลพบุรี

 

โปรแกรมการเดินทาง

05.30 น.         นัดหมายการเดินทางที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต ออกเดินทาง

08.30 น.         เดินทางสักการะศาลพระกาฬซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งเป็นโบรานสถาน  และศาสนสถานเป็นสถานที่หลักสิทธิ์เป็นที่นับที่ของชาวพลบุรี

09.30 น.         ถึงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยเบิ้ง พร้อมรับชมการแสดงพื้นบ้านพร้อมการสาธิตวิธีการทำอาหารพื้นบ้าน และขนมเบื้องโบราณของชาวไทยเบิ้ง พร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญา  (ทอหูก ตัดพวงมะโหตร ทำของเล่นจากใบตาล พับกุหลาบจากใบตาล)

11.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล

12.30 น.         ออกเดินทางไปยังตลาดวิถีชุมชน ต.โคกตูม

13.30 น.         ถึงตลาดวิถีชุมชน ต.โคกตูม รับประทานอาหารต้องชม พร้อมเรียนรู้วิธีการทำอาหาร ชมและชิมอาหารมากกว่า 60 ร้าน ในตลาดวิถีชุมชน ต.โคกตูม นอกจากนั้นยังมีการทำเครื่องปั้นดินเผา โดยสามารถปั้นเป็นรูปสัตว์และรูปต่างๆ และมีการการนำวัสดุจากแก้วมาประยุกต์ และใช้ไฟในการรังสรรค์ปั้นให้เกิดเป็นรูปทรง

15.00 น.         เดินทางถึงทุ่งดอกคอสมอสแลนมาร์คของจังหวัด ลพบุรี รับชมความงาม ความสดใส ของทุ่งดอกไม้สีเหลืองพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก ภายในทุ่งดอกไม้มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว บนเนื้อที่ขนาด 8 ไร่

16.00 น.         ออกเดินทางกลับ พร้อมซื้อของฝาก

20.00 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถแจ้งได้ล่วงหน้า